آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 5

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 7

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : فاطمه تاجیک

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 4

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 14 تا 17

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 4,500,000 ریال

طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : فاطمه تاجیک

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 10

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : علیرضا رمضانی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 3

هزینه کلاس : 3,600,000 ریال

مدادرنگی و طراحی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 6

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

مدادرنگی و طراحی پیشرفته

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 3

هزینه کلاس : 4,200,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی