طراحی مقدماتی نوجوانان

اساتید : فاطمه تاجیک

روز : یک شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 10

هزینه کلاس : 3,800,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : یک شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 4

هزینه کلاس : 2,800,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,800,000 ریال

مدادرنگی

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 17 تا 20

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 6

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

طراحی

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 10 تا 13

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,500,000 ریال

طراحی

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 10

هزینه کلاس : 2,500,000 ریال

آبرنگ مقدماتی

اساتید : صادق سلوکی

روز : غیر حضوری

ساعت کلاس :

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقی مانده :

هزینه کلاس : 990,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی