مدادرنگی

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 13 تا 16

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 9 تا 12

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,800,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : دو شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 7

هزینه کلاس : 2,800,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 9 تا 12

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : سه شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

طراحی

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 9 تا 12

ظرفیت کلاس : 10

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,500,000 ریال

مدادرنگی

اساتید : صادق سلوکی

روز : چهار شنبه

ساعت کلاس : 16 تا 19

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

رنگ روغن

اساتید : صادق سلوکی

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 9 تا 12

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,800,000 ریال

آبرنگ

اساتید : صادق سلوکی

روز : پنج شنبه

ساعت کلاس : 13 تا 16

ظرفیت کلاس : 8

ظرفیت باقی مانده : 8

هزینه کلاس : 2,600,000 ریال

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به زیبارا می باشد | طراحی و توسعه توسط هنر برنامه نویسان پارسی